Para Ulama Yang Menentang Faham Sesat Ibnu Taimiyah

Ibn Taimiyah (w 728 H), sosok kontroversial, telah dibantah segala kesesatannya oleh berbagai lapisan ulama dari empat madzhab; ulama madzhab Syafi’i, ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki, dan oleh para ulama madzhab Hanbali. Bantahan-bantahan tersebut datang dari mereka yang hidup dengan Ibn Taimiyah sendiri maupun dari mereka yang datang setelahnya. Berikut ini adalah di antara nama-nama mereka dengan beberapa karyanya masing-masing :
al-Qadli al-Mufassir Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama’ah asy-Syafi’i (w 733 H).
al-Qadli ibn Muhammad al-Hariri al-Anshari al-Hanafi.
al-Qadli Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki.
al-Qadli Ahmad ibn ‘Umar al-Maqdisi al-Hanbali.
Ibn Taimiyah di masa hidupnya dipenjarakan karena kesesatannya hingga meninggal di dalam penjara tersebut dengan rekomedasi fatwa dari para hakim ulama empat madzhab ini. Yaitu pada tahun 726 H. Lihat peristiwa ini dalam kitab ‘Uyun at-Tawarikh karya Imam al-Kutbi, dan dalam kitab Najm al-Muhtadi Fi Rajm al-Mu’tadi karya Imam Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi.
asy-Syaikh Shaleh ibn ‘Abdillah al-Batha’ihi, Syaikh al-Munaibi’ ar-Rifa’i. salah seorang ulama terkemuka yang telah menetap di Damaskus (w 707 H).
asy-Syaikh Kamaluddin Muhammad ibn Abi al-Hasan ‘Ali as-Sarraj ar-Rifa’i al-Qurasyi asy-Syafi’i. salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
* Tuffah al-Arwah Wa Fattah al-Arbah
al-Faqih al-Mutakallim, ahli tasawwuf terkemuka di masanya, asy-Syaikh Tajuddin Ahmad ibn ibn ‘Athaillah al-Iskandari asy-Syadzili (w 709 H).
Pimpinan para hakim (Qadli al-Qudlat) di seluruh wilayah negara Mesir, asy-Syaikh Ahmad ibn Ibrahim as-Suruji al-Hanafi (w 710 H).
* I’tiradlat ‘Ala Ibn Taimiyah Fi ‘Ilm al-Kalam.
Pimpinan para hakim madzhab Maliki di seluruh wilayah negara Mesir, asy-Syaikh ‘Ali ibn Makhluf (w 718 H). Di antara pernyataannya sebagai berikut: “Ibn Taimiyah adalah orang yang berkeyakinan tajsim, dan dalam keyakinan kita barang siapa berkeyakinan semacam ini maka ia telah menjadi kafir yang wajib dibunuh”.
asy-Syaikh al-Faqih ‘Ali ibn Ya’qub al-Bakri (w 724 H). Ketika suatu waktu Ibn Taimiyah masuk wilayah Mesir, asy-Syaikh ‘Ali ibn Ya’qub ini adalah salah seorang ulama terkemuka yang menentang dan memerangi berbagai faham sesatnya.
al-Faqih Syamsuddin Muhammad ibn ‘Adlan asy-Syafi’i (w 749 H). Salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah yang telah mengutip langsung bahwa di antara kesesatan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Allah berada di atas ‘arsy, secara hakekat berada dan bertempat di atasnya. Juga mengatakan bahwa sifat kalam Allah berupa huruf dan suara.
al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid Taqiyuddin ‘Ali ibn ‘Abd al-Kafi as-Subki (w 756 H).
* al-I’tibar Bi Baqa’ al-Jannah Wa an-Nar.
* ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyyah.
* Syifa’ as-Saqam Fi Ziyarah Khair al-Anam
* an-Nazhar al-Muhaqqaq Fi al-Halaf Bi ath-Thalaq al-Mu’allaq.
* Naqd al-Ijtima’ Wa al-Iftiraq Fi Masa’il al-Aiman Wa ath-Thalaq.
* at-Tahqiq Fi Mas’alah at-Ta’liq.
* Raf’ asy-Syiqaq Fi Mas’alah ath-Thalaq.
al-Muhaddits al-Mufassir al-Ushuli al-Faqih Muhammad ibn ‘Umar ibn Makki yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Murahhil asy-Syafi’i (w 716 H). Di masa hidupnya ulama besar ini telah berdebat dan memerangi Ibn Taimiyah.
al-Imam al-Hafizh Abu Sa’id Shalahuddin al-‘Ala’i (w 761 H). Imam terkemuka ini mencela dan telah memerangi Ibn Taimiyah.
* Lihat kitab Dakha’ir al-Qashr Fi Tarajum Nubala’ al-‘Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
* Ahadits Ziyarah Qabr an-Nabi.
Pimpinan para hakim (Qadli al-Qudlat) kota Madinah al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al-Hanbali (w 726 H).
al-Imam asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya al-Kullabi al-Halabi yang dikenal dengan sebutan Ibn Jahbal (w 733 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
* Risalah Fi Nafy al-Jihah.
al-Qadli Kamaluddin ibn az-Zamlakani (w 727 H). Ulama besar yang semasa dengan Ibn Taimiyah ini telah memerangi seluruh kesesatan Ibn Taimiyah, hingga beliau menuliskan dua risalah untuk itu. Pertama dalam masalah thalaq, dan kedua dalam msalah ziarah ke makam Rasulullah.
al-Qadli Shafiyuddin al-Hindi (w 715 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
al-Faqih al-Muhaddits ‘Ali ibn Muhammad al-Baji asy-Syafi’i (w 714 H). Telah memerangi Ibn Taimiyah dalam empat belas keyakinan sesatnya, dan telah mengalahkan serta menundukannya.
sejarawan terkemuka (al-Mu’arrikh) al-Faqih al-Mutakallim al-Fakhr ibn Mu’allim al-Qurasyi (w 725 H).
* Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu’tadi.
al-Faqih Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Ali al-Mazini ad-Dahhan ad-Damasyqi ( w721 H).
* Risalah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah Fi Masa’alah ath-Thalaq.
* Risalah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah Fi Masalah az-Ziayarah.
al-Faqih Abu al-Qasim Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad asy-Syirazi (w 733 H).
* Risalah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah.
al-Faqih al-Muhaddits Jalaluddin al-Qazwini asy-Syafi’i (w 739 H).
as-Sulthan Ibn Qalawun (w 741 H). belaiu adalah Sultan kaum Muslimin saat itu, beliau telah tulisan ketetapan prihal kesesatan Ibn Taimiyah.
al-Hafizh adz-Dzahabi (w 748 H), yang merupakan murid Ibn Taimiyah sendiri.
* Bayan Zaghl al-‘Ilm Wa ath-Thalab.
* an-Nashihah adz-Dzahabiyyah.
al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi (745 H).
* Tafsir an-Nahr al-Madd Min al-Bahr al-Muhith.
asy-Syaikh ‘Afifuddin ‘Abdullah ibn As’ad al-Yafi’i al-Yamani al-Makki (w 768 H).
al-Faqih asy-Syaikh Ibn Bathuthah, salah seorang ulama terkemuka yang telah banyak melakukan rihlah (perjalanan).
al-Faqih Tajuddin ‘Abd al-Wahhab ibn Taqiyuddin ‘Ali ibn ‘Abd al-Kafi as-Subki (w 771 H).
* Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra.
Seorang ulama ahli sejarah terkemuka (al-Mu’arrikh) asy-Syaikh Ibn Syakir al-Kutbi (w 764 H).
* ‘Uyun at-Tawarikh.
asy-Syaikh ‘Umar ibn Abi al-Yaman al-Lakhmi al-Fakihi al-Maliki (w 734 H).
* at-Tukhfah al-Mukhtarah Fi ar-Radd ‘Ala Munkir az-Ziyarah.
al-Qadli Muhammad as-Sa’di al-Mishri al-Akhna’i (w 750 H).
* al-Maqalat al-Mardliyyah Fi ar-Radd ‘Ala Man Yunkir az-Ziyarah al-Muhammadiyyah. Dicetak satu kitab dengan al-Barahin as-Sathi’ah karya asy-Syaikh Salamah al-‘Azami.
asy-Syaikh ‘Isa az-Zawawi al-Maliki (w 743 H).
* Rislaah Fi Mas’alah ath-Thalaq.
asy-Syaikh Ahamad ibn ‘Utsman at-Turkimani al-Jauzajani al-Hanafi (w 744 H).
* al-Abhatas al-Jaliyyah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah.
al-Imam al-Hafizh ‘Abd ar-Rahman ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H).
* Bayan Musykil al-Ahadits al-Waridah Fi An ath-Thalaq ats-Tsalats Wahidah.
al-Imam al-Hafizh Ibn HaJar al-‘Asqalani (w 852 H).
* ad-Durar al-Kaminah Fi A’yan al-Mi’ah ats-Tsaminah.
* Lisan al-Mizan.
* Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari.
* al-Isyarah Bi Thuruq Hadits az-Ziyarah.
al-Imam al-Hafizh Waliyuddin al-‘Iraqi (w 826 H).
* al-Ajwibah al-Mardliyyah Fi ar-Radd ‘Ala al-As’ilah al-Makkiyyah.
al-Faqih al-Mu’arrikh al-Imam Ibn Qadli Syubhah asy-Syafi’i (w 851 H).
* Tarikh Ibn Qadli Syubhah.
al-Faqih al-Mutakallim Abu Bakr al-Hushni penulis kitab Kifayah al-Akhyar (829 H).
* Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa nasaba Dzalika Ila al-Imam Ahmad.
Salah seorang ulama terkemuka di daratan Afriak pada masanya, asy-Syaikh Abu Abdillah ibn ‘Arafah at-Tunisi al-Maliki (w 803 H).
al-‘Allamah ‘Ala’uddin al-Bukhari al-Hanafi (w 841 H). Beliau mengatakn bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang yang kafir. Beliau juga mengkafirkan orang yang menyebut Ibn Taimiyah dengan Syaikh al-Islam jika orang tersebut telah mengetahui kekufuran-kekufuran Ibn Taimiyah. Pernyataan Imam ‘Ala’uddin al-Bukhari ini dikutip oleh al-Imam al-Hafizh as-Sakhawi dalam kitab adl-Dlau’ al-Lami’.
asy-Syaikh Muhammad ibn Ahmad Hamiduddin al-Farghani ad-Damasyqi al-Hanafi (w 867 H).
* ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah Fi al-I’tiqadat.
asy-Syaikh Ahamd Zauruq al-Fasi al-Maliki (w 899 H).
* Syarah Hizb al-Bahr.
al-Imam al-Hafizh as-Sakhawi (902 H)
* al-I’lan Bi at-Taubikh Liman Dzamma at-Tarikh.
asy-Syaikh Ahmad ibn Muhammad yang dikenal dengan Ibn ‘Abd as-Salam al-Mishri (w 931 H)
* al-Qaul an-Nashir Fi Radd Khubbath ‘Ali ibn Nashir.
al-‘Allamah asy-Syaikh Ahmad ibn Muhammad al-Khawarizmi ad-Damasyqi yang dikenal dengan Ibn Qira (w 968 H)
al-Imam al-Qadli al-Bayyadli al-Hanafi (1098 H)
* Isyarat al-Maram Min ‘Ibarat al-Imam.
asy-Syaikh Ahmad ibn Muhammad al-Witri (w 980 H)
* Raudlah an-Nazhirin Wa Khulashah Manaqib ash-Shalihin.
al-Faqih asy-Syaikh Ibn Hajar al-Haitami (w 974 H).
* al-Fatawa al-Haditsiyyah.
* al-Jauhar al-Munazh-zham Fi Ziyarah al-Qabr al-Mu’azham.
* Hasyihah al-Idlah Fi Manasik al-Hajj Wa al-‘Umrah.
asy-Syaikh Jalaluddin ad-Dawani (w 928 H).
* Syarah al-‘Ada’id al-Adludiyyah.
asy-Syaikh ‘Abd an-Nafi ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Iraq ad-Damasyqi (w 962 H)
* Lihat kitab Dakha’ir al-Qashr Fi Tarajum Nubala’ al-Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
asy-Syaikhal-Qadli ‘Abu ‘Abdillah al-Maqarri.
* Nazhm al-La’ali Fi Suluk al-Amali.
asy-Syaikh Mulla ‘Ali al-Qari al-Hanafi (w 1014 H)
* Syarah asy-Syifa Bi Ta’rif Huquq al-Musthafa Li al-Qadli ‘Iyadl.
al-Imam asy-Syaikh ‘Abd ar-Ra’uf al-Munawi asy-Syafi’i (w 1031 H).
* Syarh asy-Syama’il al-Muhammadiyyah Li at-Tirmidzi.
asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Allan ash-Shiddiqi al-Makki (w 1057 H).
* aL-Mubrid al-Mubki Fi Radd ash-Sharim al-Manki.
asy-Syaikh Ahmad al-Khafaji al-Mishri al-Hanafi (w 1069 H).
* Syarah asy-Syifa Bi Ta’rif Huquq al-Musthafa Li al-Qadli ‘Iyadl.
al-Mu’arrikh asy-Syaikh Ahmad Abu al-‘Abbas al-Maqarri (w 1041 H).
* Azhar ar-Riyadl.
asy-Syaikh Muhammad az-Zarqani al-Maliki (w 1122 H)
* Syarah al-Mawahib al-Ladunniyyah.
asy-Syaikh ‘Abd al-Ghani an-Nabulsi ad-Damasyqi (1143 H). Beliau banyak menyerang Ibn Taimiyah dalam berbagai karyanya.
al-Faqih ash-Shufi asy-Syaikh Muhammad Mahdi ibn ‘Ali ash-Shayyadi yang dikenal dengan nama ar-Rawwas (w 1287 H)
asy-Syaikh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi al-Maliki.
* an-Nasyr ath-Thayyib ‘Ala Syarah asy-Syaikh ath-Thayyib.
asy-Syaikh as-Sayyid Muhammad Abu al-Huda ash-Shayyadi (w 1328 H).
* Qiladah al-Jawahir.
asy-Syaikh Musthafa ibn asy-Syaikh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi ad-Damasyqi al-Hanbali, hakim Islam wilayah Duma, hidup sekitar tahun 1331 H.
* Risalah Fi ar-Radd ‘Ala al-Wahhabiyyah.
al-Mufti asy-Syaikh Musthafa ibn Ahmad asy-Syathi al-Hanbali ad-Damasyqi (w 1348 H).
* an-Nuqul asy-Syar’iyyah.
asy-Syaikh Mahmud Khaththab as-Subki (w 1352 H).
* ad-Din al-Khalish Aw Irsyad al-Khlaq Ila Din al-Haq.
Mufti kota Madinah asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H).
* Luzum ath-Thalaq ats-Tsalats Daf’ah Bima La Yastathi’ al-Alim Daf’ah.
asy-Syaikh ‘Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (w 1362 H).
* an-Nafhah az-Zakiyyah Fi ar-Radd ‘Ala al-Wahhabiyyah.
* al-Hujjah al-Mardliyyah Fi Itsbat al-Wasithah al-Lati Nafatha al-Wahhabiyyah.
asy-Syaikh Ahmad Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (w 1374 H).
* Risalah Fi ar-Radd ‘Ala al-Wahhabiyyah.
asy-Syaikh Salamah al-‘Azami asy-Syafi’i (w 1376 H)
* al-Barahin as-Sath’iah Fi Radd Ba’dl al-Bida’ asy-Syai’ah.
* Berbagai makalah dalam surat kabar al-Muslim Mesir.
Mufti nwgara Mesir asy-Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi’i (w 1354 H).
* That-hir al-Fu’ad Min Danas al-‘I’tiqad.
Wakil para Masyayikh Islam pada masa Khilafah ‘Utsmaniyyah Turki asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari (1371 H).
* Kitab al-Maqalat al-Kautsari.
* at-Ta’aqqub al-Hatsits Lima Yanfihi Ibn Taimiyah Min al-Hadits.
* al-Buhuts al-Wafiyyah Fi Mufradat Ibn Taimiyah.
* al-Isyfaq ‘Ala Ahkam ath-Thalak.
asy-Syaikh Ibrahim ibn ‘Utsman as-Samnudi al-Mishri, salah seorang ulama yang hidup di masa sekarang.
* Nushrah al-Imam as-Subki Bi Radd ash-Sharim al-Manki.
Ulama terkemuka di kota Mekah asy-Syaikh Muhammad al-‘Arabi at-Tabban (w 1390 H).
* Bara’ah al-Asy’ariyyin Min ‘Aqa’id al-Mukhalifin.
asy-Syaikh Muhammad Yusuf al-Banuri al-Bakistani.
* Ma’arif as-Sunan Syarah Sunan at-Tirmidzi.
asy-Syaikh Manshur Muhammad ‘Uwais, salah seorang ulama yang masih hidup di masa sekarang.
* Ibn Taimiyah Laisa Salafiyyan.
al-Hafizh asy-Syaikh Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi (w 1380 H).
* Hidayah ash-Shughra’.
* al-Qaul al-Jaliyy.
asy-Syaikh al-Musnid al-Habib Abu al-Asybal Salim ibn Husain ibn Jindan, salah seorang ulama terkemuka di Indonesia (w 1389 H)
* al-Khulashah al-Kafiyah Fi al-Asanid al-‘Aliyah.
asy-Syaikh al-Muhaddits ‘Abdullah al-Ghumari al-Maghribi (w 1413 H).
* Itqan ash-Shun’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah.
* ash-Shubh as-Safir Fi Tahqiq Shalar al-Musafir.
* ar-Rasa’il al-Ghumariyyah.
* Dan berbagai tulisan beliau lainnya.
asy-Syaikh Hamdullah al-Barajuri, salah seorang ulama terkemuka di Saharnafur India.
* al-Basha’ir Li Munkiri at-Tawassul Bi Ahl al-Qubur.
asy-Syaikh Abu Saif al-Hamami secara terang telah mengkafirkan Ibn Taimiyah dalam karyanya berjudul Ghauts al-‘Ibad Bi Bayan ar-Rasyad. Beliau adalah salah seorang ulama besar dan terkemuka di wilayah Mesir. Kitab karyanya ini telah direkomendasikan oleh para masyaikh Azhar dan ulama besar lainnya, yaitu oleh Syaikh Muhammad Sa’id al-‘Arfi, asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi, asy-Syaikh Mahmud Abu Daqiqah, Asy-Syaikh Muhammad al-Bujairi, asy-Syaikh Muhammad ‘Abd al-Fattah ‘Itani, asy-Syaikh Habibullah al-Jakni asy-Syinqithi, asy-Syaikh Dasuqi ‘Abdullah al-‘Arabi, dan asy-Syaikh Muhammad Hafni Bilal.
asy-Syaikh Muhammad ibn ‘Isa ibn Badran as-Sa’di al-Mishri.
as-Sayyid asy-Syaikh al-Faqih ‘Alawi ibn Thahir al-Haddad al-Hadlrami.
asy-Syaikh Mukhtar ibn Ahmad al-Mu’ayyad al-Azhami (w 1340 H).
* Jala’ al-Auham ‘An Madzhab al-A’immah al-‘Izham Wa at-Tawassul Bi Jah Khair al-Anam -‘Alaih ash-Shalah Wa as-Salam-. Kitab ini berisi bantahan atas kitab karya Ibn Taimiyah berjudul Raf’u al-Malam.
asy-Syaikh Isma’il al-Azhari.
* Mir’ah an-Najdiyyah.
KH. Ihsan ibn Muhammad Dahlan Jampes Kediri, salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
* Siraj ath-Thalibin ‘Ala Minhaj al-‘Abidin Ila Jannah Rabb al-‘Alamin.
KH. Hasyim Asy’ari Tebu Ireng Jombang. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia, perintis ormas Islam Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Beliau merintis ormas ini tidak lain hanya untuk membentengi kaum Ahlussunnah Indonesia dari faham-faham Ibn Taimiyah yang telah diusung oleh kaum Wahhabiyyah.
* ‘Aqidah Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah.
KH. Sirajuddin ‘Abbas, salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
* I’tiqad Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah.
* Emapat Puluh Masalah Agama
KH. ‘Ali Ma’shum Yogyakarta (w 1410 H), salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
* Hujjah Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah.
KH. Ahmad ‘Abd al-Halim Kendal, salah seorang ulama besar Indonesia.
* Aqa’id Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah. Ditulis tahun 1311 H
KH. Bafadlal ibn as-Syaikh ‘Abd asy-Syakur as-Sinauri Tuban. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
* Risalah al-Kawakib al-Lamma’ah Fi Tahqiq al-Musamma Bi Ahl as-Sunnah.
* Syarah Risalah al-Kawakib al-Lamma’ah Fi Tahqiq al-Musamma Bi Ahl as-Sunnah.
KH. Muhammad Syafi’i Hadzami ibn Muhammad Saleh Ra’idi, salah seorang ulama betawi, pernah menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta (1990-2000).
* Taudlih al-Adillah.
KH. Ahmad Makki ‘Abdullah Mahfuzh Sukabumi Jawa Barat.
* Hishn as-Sunnah Wa al-Jama’ah


***Untuk lebih konperehensif silahkan baca al-Maqalat as-Sunniyyah Fi Kasyf Dlalalat Ahmad Ibn Taimiyah karya al-Hafizh ‘Abdullah al-Habasyi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Komentar dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tetap menjaga etika